Clicky

SKAT for handel på binære optioner

Binære optioner skatNår du handler med binære optioner, kan du potentielt få et stort afkast.

Fordi dette afkast er regnet for en personlig indkomst, skal du naturligvis betale skat af det i henhold til aktiebeskatningsreglerne, dvs. kursgevinstloven. På samme måde kan et eventuelt tab fradrages i din indkomst.

Lovgrundlaget

Beskatning af gevinster på binære optioner er omfattet af kursgevinstlovens kapitel 6 om finansielle kontrakter, og helt præcist paragraf 29, stk 1. Det afgjordes d. 17. December 2013 af Skatterådet, da det tiltrådte SKATs bindende svar på et indkommet spørgsmål.

Helt ordret lyder det:

”Skattepligtige omfattet af § 2, eller § 12 skal medregne gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinst og tab medregnes efter de regler, der er angivet i dette kapitel og i kapitel 7.”

Reglerne for opgørelse af gevinst eller tab findes i § 33 og angiver:

”Gevinst eller tab på en kontrakt opgøres som forskellen mellem værdien af kontrakten ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet). Er kontrakten anskaffet i indkomståret, opgøres gevinst eller tab som forskellen mellem værdien ved indkomstårets udløb og kontraktens anskaffelsessum. Er kontrakten realiseret i indkomståret, opgøres gevinst eller tab som forskellen mellem kontraktens afståelsesværdi og kontraktens værdi ved indkomstårets begyndelse. Er kontrakten anskaffet og realiseret i samme indkomstår, opgøres gevinst eller tab som forskellen mellem afståelsesværdien og anskaffelsessummen.”

Kursgevinstloven omfatter en række præciseringer og yderligere bestemmelser vedrørende beskatningen, og det kan være besværet værd at sætte sig ind i.

Binære optioner skat

Konsekvenser for beskatningen af binære optioner

Eftersom binære optionskontrakter normalt er af meget kort varighed, vil det sidstnævnte i § 33 være det mest relevante. Kontraktens afståelsesværdi (Hvis man går ud fra, at du har vundet din binære option) er lig det investerede beløb plus et udbetalte afkast – og anskaffelsessummen er ganske enkelt det investerede beløb. Ergo er gevinsten bare det samme som afkastet. Hvis du derimod taber din binære option, er dit tab det samme som det investerede beløb.

Beslutter du dig for at anskaffe dig en binær option, der først udløber i næste indkomstår, vil kontraktens værdi ved indkomstårets udløb være det samme som investerede beløb, fordi det endnu ikke er afgjort, hvorvidt den vil give dig gevinst eller tab. I dette tilfælde vil gevinsten/tabet altså opgøres som 0 for det indkomstår, hvor optionskontrakten blev erhvervet.

Det vil altså sige, at du ud fra ovenstående skal opgøre, hvor stor din samlede gevinst eller tab har været under indkomståret og inkludere dette i din skattepligtige indkomst.

Åbne spørgsmål

Det er stadig ikke helt klart, hvordan en eventuel velkomstbonus skal beskattes, men man må gå ud fra, at sådan en bonus først regnes for realiseret, når du som trader har opfyldt de opstillede betingelser for udbetalingen af bonussen (Dvs. først, når du får retten til at hæve pengene fra din brokerkonto). Når bonus er realiseret, er også denne skattepligtig indkomst, der skal skrives på selvangivelsen.

Konklusion

Tab og gevinster på binære optioner skal medregnes i din skattepligtige indkomst for et givent indkomstår. Det totale beløb opgøres som summen af alle dine afkast på vundne binære optioner i løbet af året, fratrukket summen af investeringsbeløbene for de tabte binære optioner over det samme år. Hvornår en eventuel velkomstbonus skal beskattes, er endnu ikke afkaret.

FAQ – SKAT af binære optioner

Danske banker og værdipapirhandlere har pligt til at indberette til SKAT, men du har selv pligt til at holde øje med, om indberetningen er korrekt. Du er selv ansvarlig for at beregne et korrekt nettoresultat, fordi dette normalt ikke er noget SKAT kan udføre, på grund af mangelfulde oplysninger.

I forhold til udenlandske platforme er du selv ansvarlig for indberetning til SKAT, da disse ikke gør dette. Det gør du ved at opgøre årets nettoresultat for alle finansielle kontrakter og indberette i rubrik 346 i årsopgørelsen. Hvis du glemmer at indberette et tab inden den 1. juli året efter kontrakterne er handlet, vil retten til at kunne fratrække fremtidige gevinster fortabes.

Eftersom finansielle kontrakter beskattes som kapitalindkomst, skal du normalt betale enten 37,5% eller 42,7% som borger i en gennemsnitskommune, afhængig af størrelsen af din gevinst og din øvrige lønindkomst mv. Når din indkomst overstiger grænsen for topskat på 467.300 kr. (efter arbejdsmarkedbidrag) plus kapitalinskomstbundfradraget på 41.400 kr, rammer du den høje skattesats.

Ved nettogevinster skal du bruge rubrik 346, mens det ved tab er rubrik 85-87. Hvis du samlet set har tabt på dine finansielle kontrakter, skal SKAT oplyses herom senest den 1. juli 2016.

Hvis ikke du formår at gøre dette mister du retten til at kunne bruge tabet til modregning, hvis du tjener penge det kommende år. Hvis du eksempelvis har tabt 10.000 kr, vil de første 10.000 kr af dine kommende gevinster være skattefrie.

Hvis du glemmer at oplyse tabet, skal du altså betaler skat af dine kommende gevinster. Hvis du har haft en samlet gevinst, men ikke oplyser denne til SKAT, kan du få en bøde som straf.

Alle finansielle kontrakter sådsom CFD, binære optioner, spread betting, certifikater, valutaterminsforretninger, futures optioner beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Dette betyder, at man æ’bende skal beskattes af såvel urealiserede som realiserede gevinster. ETF’ere og akkumulerende investeringsforeninger beskattes også som kapitalindkomst efter lagerprincippet, men disse skal ikke opgøres sammen med de finansielle kontrakter.

Du kan fradrage tab, så længe tabet ikke er over skattepligtige selvangivne nettogevinster på binære options handel eller andre finansielle kontrakter for indkomståret 2002 og efterfølgende indkomstår. Et tab til fradrag skal angives i rubrik 346 på årsopgørelsen og angives med et minus.

I forhold til tab på aktie- og aktieindeksbaserede kontraker er det ligeledes muligt at fratrække disse i eventuel positiv aktieindkomst, der stammer fra børsnoterede aktier og udbyttebetalende aktiebaserede investeringsbeviser.

I modsætning til realisationsprincippet betyder lagerprincippet, at du bliver beskattet af dine gevinster løbende, selvom du ikke har solgt dine kontrakter i slutningen af et indkomstår. Det vil sige, at du skal opgøre gevinst og tab som forskellen mellem konraktens værdi ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse. Hvis kontrakten er købt og/eller solgt i samme indkomstår, skal gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem købs- og salgssummen.

En finansiel kontrakt difineres ved, at kontraktens værdi afhænger af værdien på blot et eller samtlige underliggende aktiver, som typisk er aktier, indeks, råvarer eller valuta.

Finansielle kontrakter kan afvikles enten ved at levere det underliggende aktiv eller hvad at afregne differencen. Ved valg af sidste mulighed, leveres det underliggende aktiv altså ikke, men kontrakterne afvikles derimod udelukkende ved betaling mellem kontraktens parter.

Nedenfor ses de produkter, som blandt andet opfattes som finansielle kontrakter:

  • CFD – Contracts for difference
  • Spread betting-kontrakter
  • Certifikater/ETN
  • Valutaterminsforretninger
  • Futures
  • Optioner
  • Binære optioner
  • Swaps mv.
  • Visse strukturerede obligationer

Ja. SKAT trækker automatisk en nettogevinst fra i anden negativ kapitalindkomst, for eksempel renteudgifter. Hvis ens renteudgifter overstiger 50.000 kr, hvilket betyder, at man får minimeret sit rentefradrag, vil man med en nettogevinst på CFD-handel kunne forhindre dette og opnå det almindelige fradrag i stedet.

Ja. I så fald skal man tidligere have opgjort tab på finansielle kontrakter i din årsopgørelses rubrik 85 eller 86, afhængig af det underliggende aktiv. Hvis du for eksempel har haft gevinst på binære optioner i 2015 på 30.000 kr, og et tab på samme type, men i 2014 på -20.000 kr. – der ikke er brugt til modregning andre steder – skal du kun beskattes af 10.000 kr i 2015. Dette tab skal dog oplyses til SKAT i ordentlig tid.

SKAT betragter finansieringsomkostninger ved at eje CFD-kontrakter i flere dage som en del af handelsomkostningerne, og derfor skal finansieringselementet fratrækkes ved udregning af nettoresultatet. Derfor skal finansieringsomkostningerne altså ikke modregnes i øvrig kapitalindkomst, for eksempel renteindtægter.

En spread betting-kontrakt fungerer i grove træk som en CFD, hvilket vil sige, at kontraktens værdi følger udviklingen i et underliggende aktiv, og der skal stilles margin. Dog er der den forskel, at du kan sætte et beløb på spil per point, idet kontrakten bevæger sig.

Skatterådet har taget stilling til, at finansiel spread betting er en finansiel kontrakt ud fra reglerne i kursgevinstloven, hvilket betyder at gevinster skal beskattes som kapitalindkomt og opgøres efter lagerprincippet. Det vil sige, at investering i spread betting beskattes på samme måde som fx certifikater og CFD’er.

Se eventuelt http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2112799